ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALBERT VAN STIPHOUT BOUWCOÖRDINATIE

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van Albert Van Stiphout Bouwcoördinatie, gevestigd te Sint Oedenrode, hierna ook te noemen “AVSB”. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

Eventuele andersluidende voorwaarden welke uitdrukkelijk schriftelijk en separaat worden overeengekomen maken deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 2 Aanbiedingen

1. Aanbiedingen worden eerst door schriftelijke bevestiging door gebruiker bindend behoudens het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden.

2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en het uitvoeren van de overeenkomst de kostprijs stijgt, is AVSB gerechtigd deze vervolgens aan de wederpartij door te berekenen.

3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen na drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Indien AVSB prijsverhogingen binnen de drie maanden aan de wederpartij doorberekent, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Over het alsdan reeds door AVSB gepresteerde dient de wederpartij af te rekenen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst afgesproken prijzen.

Artikel 3 Inschakelen derden

Gebruiker is bevoegd uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

Artikel 4 Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat gebruiker (tijdelijk) kan beschikken:
- over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen
en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met AVSB indien hij dit nodig acht;
- over het gebouw, het terrein, de opstal, het water of het object, alles in de ruimste zin des
woords, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en
hulpmiddelen;
- over aansluitingsmogelijkheden voor op het werk benodigde energie zoals voor elektrische
machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

2. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water en dergelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van AVSB of door hem ingeschakelde derden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door gebruiker uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.

Artikel 5 Levering/verrichte werkzaamheden

1. a. De overeenkomst tussen AVSB en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Met betrekking tot bouwcoördinatie-
activiteiten wordt de overeenkomst tussen AVSB en de wederpartij verlengd met eenzelfde
termijn als welke de aannemer nodig heeft om de overeenkomst te voltooien na overschrijding
van een met de wederpartij overeengekomen termijn.
b. Opgegeven opleveringstermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht
kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen dient gebruiker
derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke
ingebrekestelling geraakt de verbruiker niet in verzuim.

2. Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd.

3. AVSB is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van haar te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.

4. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen, resp. halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, gedurende tenminste vijf uren, resp. twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van AVSB komende omstandigheden, gedurende tenminste vijf uren, resp. halve werkdagen tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

5. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het vorige lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

6. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, AVSB het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, heeft AVSB recht op verlenging van een termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van wederpartij komende omstandigheid.

7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor AVSB voortvloeiende schades en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

Artikel 6 Voortgang, uitvoering werkzaamheden

1. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van AVSB niet binnen de normale termijn of zonder onderbreking kunnen geschieden, is AVSB gerechtigd daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

2. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan AVSB te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient AVSB hierover met de wederpartij in overleg te treden.

3. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid door AVSB is nageleefd en vervolgens blijkt dat tijdens de uitvoering van de door AVSB aangenomen werken dat deze redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de voor gebruiker onvoorziene omstandigheden, hetzij door overmacht, heeft AVSB het recht te vorderen dat de aan gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk redelijkerwijs mogelijk wordt, behoudens wanneer ten gevolge van deze onvoorziene omstandigheden of overmacht de uitvoering van het werk onmogelijk is geworden. AVSB heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van de reeds door AVSB verrichte werkzaamheden. AVSB wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties.

4. Alle onkosten welke door AVSB worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.

5. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, ook voor wat betreft de consequenties hiervan in verband met de bodemgesteldheid, alsmede voor of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

6. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door haar zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

7. De gevolgen van de naleving van de wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat AVSB die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.

8. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdrachten door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

9. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde bouwstoffen, is de wederpartij aansprakelijk voor de uitvoering van de uit het werk voortvloeiende gevolgen.

10. AVSB is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. AVSB dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. AVSB is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.

11. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is.

12. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor de verantwoordelijkheid van AVSB met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

13. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt AVSB zich vóór aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

14. AVSB wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De naleving van deze voorschriften en aan beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van AVSB.

15. AVSB verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in, door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen in, door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken aan door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover AVSB deze kende of redelijkerwijze behoorde te kennen.

16. AVSB vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan (grove) nalatigheid of opzet, van AVSB, zijn personeel, zijn onderaannemers of leveranciers.

Artikel 7 Opneming en goedkeuring

1. a. Een redelijke termijn vóór de dag waarop het werk naar de mening van gebruiker voltooid zal
zijn, nodigt AVSB de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan.
De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de hiervoor
bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van AVSB en
strekt ertoe, te constateren of AVSB aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft
voldaan.
b. Ten aanzien van werkzaamheden als bouwcoördinator volgt AVSB de tussen de wederpartij en
de aannemer(s) gemaakte afspraken aangaande opneming en goedkeuring.

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt de wederpartij aan AVSB binnen vijf werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het hierna te noemen lid 6, in geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van de afkeuring vormen.

3. Wordt niet binnen vijf werkdagen na opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, door AVSB ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd.

4. Geschiedt de opneming niet binnen vijf werkdagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan AVSB bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging een nieuw verzoek het werk binnen vijf werkdagen op te nemen, aan de wederpartij richten, met het verzoek het werk binnen vijf werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in het eerste lid bedoelde dag, te zijn goedgekeurd.

5. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan vinden lid 2 en 3 overeenkomstige toepassing.

6. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als de dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

7. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Oplevering en onderhoudstermijn

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 7 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

2. Gebruiker is verplicht de in artikel 7 lid 6 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 9 Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

3. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die gebruiker ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die AVSB ten gevolge van de schorsing lijdt, dient aan AVSB te worden vergoed.

4. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van AVSB, mits AVSB de wederpartij tevoor schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolgen.

5. Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, kan gebruiker bovendien vorderen, dat aan gebruiker een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door AVSB betaalde bouwstoffen.

6. Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is AVSB bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

7. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. AVSB heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die AVSB als gevolg van niet voltooiing van de niet voltooiing heeft moeten maken en vermindert de met hem door de beëindiging bespaarde kosten. AVSB zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 10 Bouwmaterialen

1. Alle te verwerken bouwmaterialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

2. Gebruiker stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. AVSB is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

3. De wederpartij is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van AVSB komen. Door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

4. Zowel de wederpartij als AVSB kunnen in geval van afkeuring van bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.

5. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de wederpartij verklaart dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door AVSB afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij.

6. Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze buiten de normale werktijden onder toezicht van de wederpartij verblijven.

Artikel 11 Meer- en minderwerk

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. Indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
b. Indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;
c. Indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;
d. In gevallen als bedoeld in artikel 9 eerste lid.

2. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
- het aanschaffen van bouwstoffen;
- het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende
nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeldt waarop deze betrekking heeft.

3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgeven wordt als uitgangspunt gekozen de aan gebruiker berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met de aannemersvergoeding van 10%.

4. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

5. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen, zal voor rekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

Artikel 12 Betaling

1. Betaling dient binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden. Bouwcoördinatie-activiteiten worden steeds per maand gefactureerd.

2. a. Zal de wederpartij aan gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per
maand cumulatief, en te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van de maanden worden in
deze als volle maanden aangemerkt;
b. Zal de wederpartij die na daartoe door AVSB te zijn aangemaand, gedurende de door AVSB
bepaalde termijn, verzuimd aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, al de kosten die
verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of
executiemaatregelen alsmede kosten van een faillissementsaanvrage betalen. De wederpartij
zal ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de
hoofdsom en de vertragingsrente.

3. De keuze van AVSB kan in omstandigheden zoals hiervoor in lid 2 bepaald of in hiermee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is AVSB bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van ingebreke c.q. in verzuim zijn indien AVSB het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de oudst opeisbare factuurbedragen die het langst open staan, zelfs al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en garantie

1. Gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van derden en/of diens personeelsleden die AVSB bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.

2. AVSB is met betrekking tot bouwcoördinatie-activiteiten nimmer aansprakelijk voor eventuele overschrijding van de termijnen welke tussen de wederpartij en de aannemer(s) zijn overeengekomen.

3. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht AVSB zich die zaken kosteloos te vervangen. AVSB staat in de voor gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de te verwachten levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en in artikel 8 wordt de aansprakelijkheid van AVSB –uit welke hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

5. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen AVSB tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot zes maanden.
b. In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van één jaar.

6. Zo door AVSB geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen AVSB en de wederpartij gelden.

7. De wederpartij verliest zijn rechten jegens AVSB, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart AVSB tegen iedere aansprakelijkheid evenals tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoeding van schade indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van AVSB strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
c. voormelde schade is ontstaan door fouten en/of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedrager en dergelijke die door of namens de wederpartij aan AVSB zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 14 Eigendom ontwerpen

1. Gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom, ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen en dergelijke voor zover die door gebruiker of in diens opdracht, worden vervaardigd.

2. Slechts na betaling van het ten gevolge van een daartoe strekkende overeenkomst aan AVSB verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande het gebruiksrecht toe.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij haar diens daarmee verband houdende betalingsverplichting jegens gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, als mede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding, omdat de wederpartij in nakoming van haar verplichtingen is tekort geschoten.

2. In geval AVSB een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van AVSB vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3. De wederpartij is verplicht AVSB terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 16 Pand/Warrantage

1. De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht daarop te vestigen, en/of zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage). Indien de wederpartij in strijd met deze bepaling handelt zal dit worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde. Gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van AVSB op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 17 Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en gebruiker gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsonbevoegdheid en/of handelingsonbekwaamheid met betrekking tot dienst vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschulden erkent.

Artikel 18 Toerekenbare tekortkoming/verzuim

1. In geval nakoming van datgene waartoe gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van AVSB en/of door AVSB hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde en toeleveranciers, is AVSB gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door AVSB te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens AVSB tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheid waarin sprake zal zijn van niet-toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of bedreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of dit niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij AVSB, diens toeleveranciers of derden die door AVSB voor de uitvoering van de verbintenis is ingeschakeld.

3. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover AVSB in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, schuldsanering, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enig contract aan AVSB verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 19 Annulering/ontbinding/opzegging

1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens lid 2 van dit artikel is overeengekomen.

2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien AVSB daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan AVSB, naast vergoeding van tenminste 20% van de aanneemsom dan wel het overeengekomen honorarium (zijnde 20% van de opgegeven richtprijs voor het totaalbedrag), verplicht tot afnamen van reeds bestelde zaken en/of diensten, ongeacht of deze zijn bewerkt of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart AVSB ter zake.

3. Overeenkomsten tot bouwcoördinatie voor onbepaalde tijd kunnen door beide partijen slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 20 Geheimhouding

AVSB en de wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 21 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat AVSB de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de woonplaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.

Venster sluiten